320 تعهد همراه خود پتانسیل حدس و گمان رانندگان برای تعیین حرفه برای بیش به دلیل 3 هزار نفربه گزارش ایمنا به نقل به دلیل گروه مرکزی تعاون کشاورزی ایران؛ «اسماعیل قیدیریور» در رابطه با گفتن 10 جایگزین حدس و گمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های {مدیریت} تعاون کشاورزی فرمان ها به دلیل سوی این گروه، ذکر شد: 10 جایگزین حدس و گمان برای رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب {برای هر} اداره تعاون کشاورزی در داخل استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجموع 320 مورد. جایگزین های سرمایه این حدس و گمان {محدود} به 46830 میلیارد ریال رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 259 نفر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی گفتن شد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه جایگزین های حدس و گمان مذکور برگرفته به دلیل داده ها به انگشت آمده به دلیل اداره تعاون کشاورزی استانداری ها در داخل راستای ابزار دگردیسی کشاورزی است، بازگشت به شد: خوب ارزش کالا کشاورزی تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وزارت متبوع ادعا می شود. مراجع ذیصلاح عالی مقام ارشد در داخل گروه.

مدیرعامل گروه مرکزی تعاون کشاورزی ایران افزود: ابزار مجهز به دلیل سوی وزیر جهاد کشاورزی عالی ابزار عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیکال است کدام ممکن است شامل می شود 26 سرفصل (تعهد) قابل مقایسه با محل کار تجهیز، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان زیرساخت ها می باشد یا نباشد. بر این مقدمه 320 قالب شناخته شده به عنوان 10 جایگزین حدس و گمان انتخاب دار برای 32 استان (به دلیل جمله جنوب کرمان) بر مقدمه داده ها گروه مرکزی تعاون کشاورزی تصمیم گیری در مورد شد.

قدریور شکسته نشده داد: 14 قالب در داخل صنایع تبدیلی، غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیلی کالا باغی، صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیلی برای فرآورده های زراعی 24 تعهد، صنایع تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری فرآورده های دامی 17 تعهد، بازسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازسازی صنایع غذایی فرآورده های ماهی 5 تعهد. , سردخانه 24 این تعهد شامل می شود 20 تعهد برای انبارهای قبلی منظوره، هشت تعهد برای سیلوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارهای فنی، 11 تعهد برای رشد سردخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 تعهد برای بندر مبدا کالا کشاورزی است.

به مشاوره وی، پس به دلیل پایانه های صادراتی کالا کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی، 10 قالب، فناوری پس به دلیل درو کردن (پری بارگاه) آرامبخش هر دو پیش سرمایش، سبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید (2) 13 تعهد فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازسازی ضایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضایعات کشاورزی 10 تعهد دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی واحدهای فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری چرخ دنده غذایی قابل دریافت 17 تعهد فرآوری میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره موارد 13 تعهد سبک ها فرآوری بسته نرم افزاری بندی 78 تعهد (تعهد سیب زمینی دوبل، تخم خروس 12 تعهد گوشت خوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروس 12 تعهد، سه تعهد آب، محصولات دارویی 22 تعهد، شش تعهد خرما، هفت تعهد کشمش، شش تعهد پسته، هشت تعهد آجیل) چالیکوپی هشت قالب روانکاری دانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های روغنی، 4 قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبره فریب، طیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبزیان، 22 قالب همراه خود مجموع 320 قالب هر دو جایگزین حدس و گمان برای رانندگان همراه خود نمره اعتبار 46.830 میلیارد ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال 3259 نفر.

مدیرعامل گروه مرکزی تعاون کشاورزی ایران در رابطه با {اهمیت} تامین اقتصادی واحدهای پرداختی شناخته شده به عنوان تسهیل کننده برای حمایت به دلیل واحدهای تولیدی، ذکر شد: این ماده به دلیل سوی وزارت امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت خواستن نیز تایید می تواند. تامین اقتصادی این تعهد ها راهی که در آن را برای افزایش کشاورزی تا حد زیادی در داخل دسترسی به سیستم مالی با بیرون نفت به راحتی می تدریجی.