5 ارگ خارق العاده در داخل ایران به تصمیم گیری در مورد رسانه گردشگری کجارو


ارگ ها در کل گذشته تاریخی موقعیت مهمی در داخل سخت ملت ها داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها معمولاً قرار است به آنها بروند را همراه با خیابان ها هر دو شهرهای حیاتی هر دو بر روی تپه های لاغر دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صخره های سنگی ساخته اند به همان اندازه شناخته شده به عنوان حفاظت خالص به سمت دشمنان حرکت کنند. ایران نیز به دلیل این قاعده مستثنی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه ارگ های {تاریخی} بی نظیری در داخل آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد. ساخت هایی کدام ممکن است به دلیل جاذبه های همراه خود خوب ارزش گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جمله جاذبه های گردشگری ایران هستند. در داخل چسبیدن به ما در کنار باشید به همان اندازه خواهید داشت را همراه خود 5 ارگ خارق العاده ایران شناخته شده کنیم.

1. ارگ رودخان

  • آثار سراسری ایران
  • عنوان: استان گیلان، شهرستان فومن، روستا رودخان

ارگ رودخان این ارگ همراه خود 6.2 هکتار وسعت یکی در همه حیاتی ترین ارگ های {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش ایران در داخل بالا 655 به همان اندازه 715 متری به دلیل درجه اقیانوس است شهرستان فومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان بسیاری چوب تعداد زیادی جنگلی یافت می شود. این رودخانه را رودخان می نامند در نتیجه رودخانه ای به تماس گرفتن راخون در داخل نزدیکی این بنا ممکن است وجود داشته باشد. این ارگ در داخل قلمرو ای بین 2 ارتفاع همراه خود ارتفاعات مختلف نوسازی شده است به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود تعدادی از پله در داخل درون ارگ نوسازی شده به همان اندازه به عوامل مختلف آن قرار است برسد. پلکانی کدام ممکن است لقب ارگ هزار پله را به دژ رودخانه اطلاعات است.

ارگ رودخان به همان اندازه 12 ماه 1830 ناشناخته بود به همان اندازه اینکه منصفانه محقق ایرانی-لهستانی در داخل نوشته های شخصی به آن قرار است شناسایی شد. تعدادی از مورخان بر این باورند کدام ممکن است قدمت بنای مقدماتی به دوران ساسانی هر دو اوایل دوران اسلامی برمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط سلجوقیان مرمت شده است. آگاه می تواند باشد کدام ممکن است به دلیل این ارگ شناخته شده به عنوان یکی در همه پایگاه های اسماعیلیان استفاده بیشتر از می شده است. امروزه ارگ رودخان حدود 1600 پله برای مسافران نوسازی شده است. {به همین دلیل است} کدام ممکن است برای دستیابی آن قرار است نیاز به برای صعود کنار هم قرار دادن باشید. در داخل زیرین ارگ {بازار} سوغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی گرفته شده ممکن است وجود داشته باشد و خواهید شد در داخل آن قرار است وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات لذیذ را خواستن کنید.

2. ارگ بابک

  • آثار سراسری ایران
  • عنوان: استان آذربایجان ژاپنی، شهرستان اهر، شهرستان اهر قیچیفاز ارسباران

5 قلعه شگفت انگیز در ایران به انتخاب رسانه گردشگری کجارو

ارگ بابک یکی در همه مشهور ترین ارگ های {تاریخی} ایران است کدام ممکن است بیست 12 ماه است اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ بابک خرمدین یکی در همه سرشناس ترین سران ایرانی {بوده است}. او می رود همراه خود یک قهقهه 20 نفره توانست چندین 12 ماه در داخل کوهستان ها لشکریان عرب را بچرخاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کمین قرار است به آنها بروند نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را فراری دهد. بهترین راه دستیابی ارگ بابک ممکن است بخواهید کوهنوردی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش است. با این وجود وقتی به آن قرار است برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف تعجب آور است کوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} احاطه را ببینید، تخلیه خواهید شد. در مورد کاوش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد اشیاء به کف دست آمده به دلیل ارگ بابک می توان ذکر شد کدام ممکن است قدمت آن قرار است به دوران اشکانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساسانیان می رسد. به طور یکنواخت ساختار این ساخت و ساز توهم زیادی به توالی تشک سلیمان به دلیل فاصله ساسانی دارد.

ارگ بابک در داخل بالا 2300-2700 متری به دلیل درجه اقیانوس بر روی کوه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عمق 400 به همان اندازه 600 متری دره هایی احاطه شده است. تنها واقعی بهترین راه دسترسی ارگ به دلیل دروازه غالب، ارگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرگاه باریکی است کدام ممکن است منصفانه رمپ 100 متری منتهی به ارتفاع را تشکیل می دهد. پس به دلیل جنگ از طریق این فاز به وارد کنید ارگ می رسید. ساخت ارگ بابک بعد به دلیل وارد کنید قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل 2 هر دو سه طبقه {تشکیل شده است}. در داخل احاطه تالار غالب هفت اتاق ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به تالار مرکزی منتهی می تواند باشد. در داخل نیمه ژاپنی ارگ امکاناتی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است شامل می شود اتاق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینت ها می تواند باشد. در داخل شمال غربی ارگ پلکانی وجود داشت کدام ممکن است اکنون ویران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی بهترین راه برای نخست وارد شدن به دلیل نیمه های بالایی نوسازی شده است.

3. ارگ سفید است

  • آثار سراسری ایران
  • عنوان: استان اصفهان، شهرستان خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی خواهید داشت روستای نخلستان است سفیدی

قلات هر دو قلات بیاضه ارگ ای تاریخی است کشاورزی به این دلیل عنوان یافت می شود. قدمت این بنای قبلی طبقه به فاصله های {تاریخی} ساسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل اسلام می رسد. ارگ بیزا همراه خود خندق عریض را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی آجرهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم پیوسته احاطه آن قرار است، مناسبت ای به دلیل دژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دژ بیابانی را به بیننده نمایشگاه ها. در داخل زمان های قدیم ارگ قبلی منصفانه خندق احاطه شده بود، ارگ دارای 700 اتاق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیکون هوا در داخل طبقات زیرین ارگ به طرز درخشانی در داخل ساختار ویترین می تنبل.

ارگ بیزا همراه خود به طور یکنواخت ساختار ساسانی شخصی برای صدها سال کارکرد دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکونی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط اسماعیلیان پایگاهی برای حامیان حسن صباح بود. به همان اندازه قبلی 12 ماه پیش اتاق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقات مختلف ارگ شناخته شده به عنوان انبار {املاک} روستاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار غلات مورد استفاده بیشتر از قرار می گرفت. کنجکاو است بدانید کدام ممکن است ناصر خسرو در داخل بازدید شخصی همراه خود جنگ از طریق بنین به تپاس به دلیل این روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگ تاریخی آن قرار است یاد کرده است. علاوه بر این این، در وسط اخیر، خاورشناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگردان ecu هنگام جنگ از طریق قلمرو کویر مرکزی ایران، این ارگ را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان آن قرار است را در داخل سفرهای شخصی اشاره کردن کردند.

۴. ارگ نابودی

  • آثار سراسری ایران
  • عنوان: استان قزوین، قزوین، شمال ژاپنی روستا غزیر خان (کاخ خان)

5 قلعه شگفت انگیز در ایران به انتخاب رسانه گردشگری کجارو

عنوان الموت شبیه به فرقه اسماعیلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس آن قرار است حسن صباح است. آگاه می تواند باشد حسن صباح به مدت زمان 20 12 ماه در داخل ارگ الموت به مساحت 20000 متر {مربع} اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرده است. بر ایده اسناد {تاریخی}، در داخل دوران صفویه به دلیل این ارگ شناخته شده به عنوان {زندان} استفاده بیشتر از می شده است. با این وجود، کاوش های سنتی شناسی نمایشگاه ها کدام ممکن است این وضعیت 9 تنها واقعی منصفانه {زندان}، منطقی اقامتگاه افرادی در داخل مکان اجتماعی خاصی {بوده است}.

ارگ الموت بر روی صخره ای قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران برای دستیابی آن قرار است نیاز به به دلیل پله های سنگی نخست بروند. همراه خود دسترسی ارگ همراه خود تابلویی گذراندن می شوید کدام ممکن است صبح بخیر را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را پروردگار الموت می نامد. همه ارگ همراه خود سقف های برزنتی اندود شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز هایی اثبات شده است. با این وجود دسترسی درون ارگ ممنوع است. تصاویر به دلیل منظره زرق و برق دار یکی در همه مواردی است کدام ممکن است {نباید} به دلیل کف دست بدهید. کنجکاو است بدانید کدام ممکن است به دلیل بالای ارگ الموت می توان دشت عظیم غازیرخان، دره الموت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رود اندج را میدان دید.

5. ارگ Valakulaflac

  • آثار سراسری ایران
  • عنوان: استان لرستان، خرم آباد، جاده امام خمینی (12 طالع سوراخ بینی), ارگ آسمان است آسمانی ها

ارگ فلک افلاک هر دو «شاپور خشتا» یکی در همه {برجسته ترین} آثار {تاریخی} به جای آن مانده به دلیل ایران سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه زیباترین ارگ های {تاریخی} قلب کلان شهر خرم آباد است. این کشتی در داخل زمان‌های مختلف محل استقرار پادشاهان حکومت‌های مختلف به دلیل جمله ساسانیان، آل بویه، صفویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاجارها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌عنوان مقر حکومت، پادگان ارتش، {زندان}، خزانه‌{داری} سلطنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه مصارف ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مورد استفاده بیشتر از قرار می‌گرفته است. این ارگ بر روی تپه ای مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی قرار دارد. نگاه به گذشته محل تلاقی میان منطقه‌کوه‌های زاگرس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه حیاتی‌ترین بهترین راه‌های ارتباطی فلات مرکزی ایران همراه خود نواحی جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی ملت {بوده است}.

در داخل ایجاد نورگیرها به دلیل مصالحی مربوط به آجر، خشت، سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساروج استفاده بیشتر از شده است. وجود چاه قابل توجه عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه خطرناک اضطراری در داخل ارگ به دلیل جمله اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار و فنون این بنا است کدام ممکن است تذکر مشاوران {تاریخی} را به شخصی جلب می تنبل. چاه این ارگ به صورت عمودی دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفر شده است. عمق این چاه به بیش به دلیل 40.5 می رسد. می گویند منبع مفید آب این چاه باران است. با این وجود فرصت قنات هم ممکن است وجود داشته باشد. این ارگ تاریخی امروزه شناخته شده به عنوان موزه سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه مرمت {تاریخی} سرزنده است به همان اندازه تمامی علاقمندان به دیدنی های {تاریخی} بتوانند به دلیل آن قرار است رفتن به کنند.

منبع مفید: رسانه گردشگری کجارو