ساده ترین راه برای مدیریت پول

اخیراً ، به شگفت انگیزترین ابزار مالی تاریخ برخورد کردم. ای کاش زودتر از آن مطلع می شدم. فقط حدود چهار ماه و نیم گذشته است ، و من هرگز هرگز اینطور تحت کنترل نبوده ام ، اما در عین حال داغترین است ، وقتی صحبت از مقدار پول من و چقدر می تواند برای … ادامه